Βελτιωμένες οι επιδόσεις των βιομηχανιών της Μακεδονίας το 2013

Βελτιωμένες επιδόσεις, καλύτερες του μέσου όρου της ελληνικής βιομηχανίας, κατέγραψαν το 2013 οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας που έχουν καταφέρει, με βαριές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια, να επιβιώσουν της κρίσης.

 

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 980 επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους καταδεικνύουν βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα. Επίσης, προκύπτει αύξηση των μεικτών κερδών και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων (59,5%) κατέγραψε κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους. Βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 61,2% των εταιρειών (600). Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει το 55,6% των εταιρειών (545).
Επίσης, αύξηση των πωλήσεων κατέγραψε το 51,9% (509).
Οι 980 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Μακεδονία είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Μακεδονία. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες, μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Μακεδονία, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
Ως σύνολο οι 980 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές-εισαγωγικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 5,9 δισ. ευρώ (μειωμένες μόνο κατά 1%) και εμφανίζουν μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 69% ζημιές, ύψους 50,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 163,8 ευρώ το 2012). Τα προ φόρων αποτελέσματά τους ήταν θετικά (κέρδη 61,2 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα κατά 169,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 108,45 εκατ. ευρώ το 2012). Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών ορισμένων επιχειρήσεων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, εκτιμάται ότι η βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων θα είναι ανάλογη.
Η απόδοση του μέσου ενεργητικού των 980 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκε (5,8% από 5%). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους μειώθηκαν (-8%), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (+24%) που βελτιώνει την κεφαλαιακή τους ευστάθεια, σημειώθηκε υποχώρηση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (40,2% από 40,5%). Συγχρόνως, στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων βελτίωση εμφανίζουν οι 633 επιχειρήσεις, δηλαδή το 65,6% του συνόλου, καθώς η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τα μέτρα συμπίεσης του κόστους εργασίας και των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποσβέσεων (-20,3% ή -63,3 εκατ. ευρώ), απέδωσαν καρπούς.
Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση περίπου των μισών (51,1% των εταιρειών). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται αυξημένος (+7,9%), αν και τουλάχιστον 220 επιχειρήσεις (22,4% του συνόλου) εμφανίζουν σχεδόν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Τα συνολικά περιουσικά στοιχεία των 980 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 9,28 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% (+62,4 εκατ. ευρώ). Φαίνεται, έτσι, ότι παρά τη συνεχιζόμενη αποβιομηχάνιση της περιοχής και τα σοβαρά ή και δραματικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αρκετές μακεδονικές βιομηχανίες κάθε μεγέθους και από όλους τους κλάδους, αργά αλλά σταθερά ο βιομηχανικός ιστός της Μακεδονίας προσαρμόζεται με σχετική επιτυχία στα νέα οικονομικά δεδομένα. Περισσότερες οι κερδοφόρες.
Ζημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 397 από τις 980 επιχειρήσεις, δηλαδή το 40,6% του συνόλου. Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό περίπου 4,6 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 2,2 δισ. ευρώ (-10%), ζημιές προ φόρων 238,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 284,1 εκατ. ευρώ το 2012 (-45,9 εκατ. ευρώ ή +16%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 259,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 285,95 εκατ. ευρώ το 2012 (-26,2 εκατ. ευρώ ή +9%). Τα μεικτά κέρδη τους συρρικνώθηκαν κατά 10%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 2% (27,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ).
Τα ίδια κεφάλαιά τους μειώθηκαν κατά 8% και περιορίστηκαν σε 29,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 31,9% το 2012.
Το μεικτό περιθώριό τους, ωστόσο, βελτιώθηκε ελαφρώς (14,4% από 14,3%).
Επίσης, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε ελαφρώς (1,3% από 1,2%).
Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι 0,6% (επίσης 0,6% το 2012).
Οι υπόλοιπες 583 επιχειρήσεις, δηλαδή το 59,5% του συνόλου, είναι κερδοφόρες.
Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό 4,7 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 3,7 δισ. ευρώ (+5%), κέρδη προ φόρων 299,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 175,7 εκατ. ευρώ το 2012 (+123,7 εκατ. ευρώ ή +70%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 208,95 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 122,1 εκατ. ευρώ το 2012 (+86,8 εκατ. ευρώ ή +71%), καθώς ορισμένες ζημιογόνες εταιρείες του 2012 κατέγραψαν ξανά κέρδη.
Τα μεικτά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 14% και τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 18%. Τα
α ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 50,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 49% το 2012. Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (23,7% από 21,9%). Επίσης, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε βελτίωση (13,8% από 12,3%).
Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι 10,9% (9,4% το 2012).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr: - 424 επιχειρήσεις (43,3% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 178,1 εκατ. ευρώ έναντι 162,7 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 15,4 εκατ. ευρώ. - 73 επιχειρήσεις (7,4%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 7,75 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 16 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 23,8 εκατ. ευρώ περίπου. - 324 επιχειρήσεις (33,1%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 243,75 εκατ. ευρώ έναντι 293,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 49,95 εκατ. ευρώ. - 159 επιχειρήσεις (16,2%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 40,55 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξης των 30,9 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 71,4 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι επιχειρήσεις που αύξησαν τις πωλήσεις τους είναι 509 (51,9%), καθώς οι υπόλοιπες 471 (48,1%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.
Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 51,1% των επιχειρήσεων (501 από τις 980). Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 463 επιχειρήσεις (47,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 517 (52,8%) που τα αύξησαν.
Καθώς συνεχίζεται η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 566 επιχειρήσεις (57,8% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 545 (55,6%).

Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 558 (56,9%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 529 (54%).
Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις.
Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους, σε συνδυασμό με αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων και την απαραίτητη οριστικοποίηση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αναδεικνύονται σε ζωτικούς παράγοντες για την επιβίωση εκατοντάδων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ