Διαγραφή του χρέους από την κατανάλωση νερού σε κατοίκους του δήμου Βόλβης-Όλα τα ονόματα

Περίληψη απόφασης «Περί διαγραφής φορολογουμένων αχρεωστήτως και συμψηφισμόςκαι τακτοποίηση χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων μευπόχρεους τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους».

 

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης, ο Δήμος μας αποφάσισε την ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών ύδρευσης που υπήρχαν στους πρώην Δήμους σε μια Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Τη βάση της επιχείρησης αυτής, αποτέλεσε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης,

Αποχέτευσης & Καθαριότητας, που έως τότε λειτουργούσε στον Δήμο Αγίου Γεωργίου και της οποίας η δράση επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια του νέου Δήμου Βόλβης.

Όπως ήταν φυσικό, στο λογισμικό της νέας επιχείρησης που δημιουργήθηκε, της Δ.Ε.Υ.Α.Β.,

μεταφέρθηκαν όλοι οι κατάλογοι ύδρευσης από τους πρώην Δήμους και έκτοτε η Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των ενδείξεων των υδρομέτρων και την είσπραξη των χρημάτων από τους λογαριασμούς του νερού.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β, το 2011 και ελλείψει προσωπικού στην επιχείρηση, η καταγραφή των υδρομέτρων ανατέθηκε σε εποχιακούς υπαλλήλους οι οποίοι προσελήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ με 8μηνη σύμβαση, ενώ τον 2ο χρόνο (2012) και προκειμένου να πραγματοποιηθούν γρηγορότερα οι καταμετρήσεις σε σχέση με την πρώτη χρονιά, προτιμήθηκε η λύση των 2μηνων συμβάσεων με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανά Δημοτική Ενότητα.

Και στις δυο περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που προσελήφθηκαν για τις καταμετρήσεις των υδρομέτρων, είτε επειδή δεν γνώριζαν καλά τις περιοχές από όπου περνούσαν και τις ιδιαιτερότητες των υδρόμετρων τα οποία κατέγραφαν, είτε επειδή δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από καταμετρήσεις, υπέπεσαν σε πάρα πολλά λάθη.

Κάποιοι από τους λογούς που οδηγηθήκαν σε λάθη οι υπάλληλοι μας ήταν:

Α) Πολλά υδρόμετρα ήταν θολά από την υγρασία και δεν διαβάζονταν εύκολα

Β) Κάποια υδρόμετρα ήταν παλιά με δείκτες και επίσης μπέρδευαν τους καταμετρητές.

Γ) Κάποιοι καταναλωτές είχαν δυο ή και περισσότερα υδρόμετρα στο όνομα τους και δεν έγινε σωστή αντιστοίχηση.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τις ελλιπείς σε πολλές περιπτώσεις καταγραφές των

προηγούμενων ετών από τις υπηρεσίες ύδρευσης των Δήμων, είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι δημότες μας να χρεωθούν με υπερβολικές καταναλώσεις νερού, που είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αντιστοιχούσαν στις ετήσιες καταναλώσεις, που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχουν οι καταναλωτές αυτοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυβικά του νερού που χρεώθηκαν αφορούσαν παλαιότερες καταναλώσεις, που όμως τιμολογήθηκαν με νέες αυξημένες τιμές.

Όπως ήταν φυσικό οι καταναλωτές αυτοί προχώρησαν σε ενστάσεις προκειμένου να διορθωθούν οι λογαριασμοί τους.

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδείξεις που υπάρχουν στις καρτέλες των καταναλωτών δεν είναι ενημερωμένες σε βάθος χρόνου και λόγω των λαθών που έγιναν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την πραγματική τους κατανάλωση, οι καταναλωτές αυτοί θα χρεωθούν για το 2012 είτε με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών είτε όπου δεν βγαίνει συμπέρασμα με μια ενδεικτική κατανάλωση. Οι περιπτώσεις των καταναλωτών που υπέβαλλαν ενστάσεις και οι αντίστοιχες διορθώσεις φαίνονται παρακάτω:

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τη εισήγηση του Προέδρου και αφού μελέτησε τις αιτήσεις των καταναλωτών, την αριθμ. 68/2013 προγενέστερη απόφασή του, το άρθρο 5 το Ν. 1069/80.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ακυρώνει τους παρακάτω λογαριασμούς των συναλλασσόμενων ή συμψηφίζει και ταχτοποιεί χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα με υπόχρεους τελών για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ

Δ.Κ. ΒΡΑΣΝΩΝ

1. Ξοβέρη Γερακίνα(8179) διαγραφή λογαριασμού Βρασνα 2011 ποσού 2853,85 ευρω και δημιουργία νέου με μετρήσεις (παλιές-νέες/1881-1931). Λόγω λάθους καταγραφής

2. Κυπαρίσσης Κων/νος (κωδ 7587) διαγραφή λογαριασμών Βρασνών 2011 ποσού 217,45€ Βρασνών 2012 Έναντι ποσού 102,25€ και Βρασνών 2012 Εξόφληση ποσού -42,90€ και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες 79-119, αφαίρεση τέλους επανελέγχου, και 119 -119) αντίστοιχα. Λόγω λάθους καταγραφής

Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1. Καρανίκα Ειρήνη (κωδ 1997, 1998, 1999, 21906) διαγραφή των λογαριασμών 2012 Εξώφληση ποσού 56,65, 56,00, 56,00 και 0,90 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργία νέων με μετρήσεις (παλιές-νέες 0-105, 0-105, 0-105 και 0-106 αντίστοιχα). Λόγω λάθους καταγραφής

2. Ψευτέλης Παναγιώτης (κωδ 6011) διαγραφή λογαριασμού 2012 Εξόφληση ποσού -4,35€ και δημιουργία νέου με αφαίρεση ποσού -143,70€ λόγω ότι τα πλήρωσε με διακανονισμό και δεν έπρεπε να υπολογιστούν τόκοι 143,70€

Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

δείτε όλα τα ονόματα στο volvipress.gr