Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022
ΑρχικήΘεσσαλονίκηΠροσλήψεις 5 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις 5 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Θεσσαλονίκη: Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας (Μνημείο UNESCO) –Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «SUB. 7.2.4 – Θεσσαλονίκη: Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας (Μνημείο UNESCO) –Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapoth@culture.gr,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επταπύργιο Θεσσαλονίκη, τκ 540 03, Τ.Θ. 184 32,απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης υπόψιν κας Ιωάννας Καραγιάννη και κας Ευαγγελίας Καγιά (τηλ. επικοινωνίας: 2313 310426, 2313 310427 ), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερώνπου αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 16/07/2022 έως 22/07/ 2022 (λόγω ορθής επανάληψης).

Δείτε εδώ 

χορηγός επικοινωνίας

 

Διαβαστε Ακομα