Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της Πράξης » Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλερίου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής » με ακρωνύμιοe- ΣKAΠΑΝΗ και MIS 5056315 για χρονικό διάστημα (7 ) μηνών για την ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων και (15) μηνών για την ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ 540 03, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, υπ΄ όψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2313310421, 22, 23,) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 21-09-2020 .έως 25-09-2020).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ