Σε Θεσσαλονίκη και Λειψία χτυπά η καρδιά των νέων

Σε Θεσσαλονίκη και Λειψία χτυπά η καρδιά των νέων

Στη Θεσσαλονίκη και στη Λειψία θα χτυπά στο εξής η καρδιά των νέων, καθώς οι δύο πόλεις, οι οποίες μάλιστα είναι αδελφοποιημένες, επελέγησαν, ώστε να φιλοξενήσουν αντίστοιχα το ελληνικό και το γερμανικό τμήμα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

 

Η διασύνδεση, η συμμετοχή και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης είναι ένας σύγχρονος τρόπος μεγιστοποίησης θετικών αποτελεσμάτων. Η επιλογή να φιλοξενηθεί η έδρα του ελληνικού τμήματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη είναι μια θετική εξέλιξη που δημιουργεί και φέρνει έναν ακόμη θεσμό στην πόλη και ανοίγει μια μεγάλη προοπτική για τα νεολαιίστικα θέματα. Η κατάληξη δεν ήταν αυτονόητη και χρειάστηκαν μακρές συζητήσεις και προεργασίες, ώστε το Ίδρυμα να έλθει στη Θεσσαλονίκη, καθώς αντίστοιχο ενδιαφέρον είχαν επιδείξει κι άλλες πόλεις.

Ευρύ πεδίο συνεργασιών

Το Ελληνικογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας συστάθηκε με σκοπό τη βελτίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των νέων ανθρώπων από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Πρόκειται για έναν φορέα που θέτει στο επίκεντρο τη νέα γενιά, η οποία πλέον καθίσταται πρωταγωνίστρια, στο πλαίσιο μιας σειράς κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Το πεδίο συνεργασίας με την ενεργοποίηση του Ελληνονογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας θα είναι πολύ ευρύ και θα αφορά ζητήματα όπως οι σχολικές ανταλλαγές, η ενίσχυση του εθελοντισμού, οι ανταλλαγές επαγγελματιών στον τομέα της υποστήριξης της νεολαίας, η οργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της εκμάθησης των δύο γλωσσών αλλά και για θέματα που αφορούν σε προγράμματα σπουδών και στην αγορά εργασίας, οι ξεναγήσεις σε τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών καθώς και σε τόπους κοινής ιστορικής μνήμης, κ.ά.

1. Η σύμβαση για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας υπογράφηκε στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2017, μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2. Βασική ιδέα και βάση του εγχειρήματος είναι ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια ζωντανή δημοκρατία, που αφορά κυρίως τη νέα γενιά της Ευρώπης, με την πεποίθηση ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις συνεισφέρουν ως προς αυτόν το σκοπό, προσφέροντας σε νέους ανθρώπους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελληνική Δημοκρατία την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, να διαμορφώσουν από κοινού το παρόν και το μέλλον.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, βάσει της αμοιβαιότητας έως και την ίδρυση του Ιδρύματος Νεολαίας.

4. Το Ίδρυμα θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με Δ.Σ οριζόμενο από τα δύο αντίστοιχα Υπουργεία, θα έχει δύο γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Λειψία (αδελφοποιημένη πόλη) και ο προϋπολογισμός του θα καλύπτεται από τις δύο κυβερνήσεις (Ελλάδας και Γερμανίας). Τα θέματα Νεολαίας είναι αυτά με τα οποία θα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά.