ΕΟΠΥΥ: Επίδομα τοκετού για γέννα στο σπίτι και για εξωσωματική

ΕΟΠΥΥ: Επίδομα τοκετού για γέννα στο σπίτι και για εξωσωματική

Όπως κάνει γνωστό με εγκύκλιο του στους δικαιούχους του ο ΕΟΠΥΥ παρέχει μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παροχών υγείας,

στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς.

Σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, καταβάλλεται, αντι μαιευτικής περίθαλψης ,εφάπαξ χρηματική αποζημίωση ύψους 900 €, 1.200 € για δίδυμη κύηση και 1.600 € για τρίδυμη κύηση.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

 

Όπως κάνει γνωστό με εγκύκλιο του στους δικαιούχους του ο ΕΟΠΥΥ παρέχει μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παροχών υγείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς

Σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, καταβάλλεται, αντι μαιευτικής περίθαλψης ,εφάπαξ χρηματική αποζημίωση ύψους 900 €, 1.200 € για δίδυμη κύηση και 1.600 € για τρίδυμη κύηση.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

Όπως σημειώνει η εγκύκλιος σε περίπτωση έμμεσου μέλους η δήλωση θα συμπληρώνεται απο τον άμεσα δικαιουχο ενώ απαιτείται και βεβαίωση της μαίας οτι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.

Τελος θα πρέπει να προσκομίζεται και απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος αυτής.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσης σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες ,αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις ασφ/νες που υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψια και εμβρυομεταφορά ) που διενεργείται σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16 €, ενώ σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (μόνο ωοληψια ή μόνο εμβρυομεταφορά ) αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου δηλαδή το ποσό των 176,08 €.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ :

- Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για τη διενέργεια αυτής.
-  Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η ασφ/νη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψια και εμβρυομεταφορά), καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.
- Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψια και εμβρυομεταφορά).

πηγή dikaiologitika.gr