Νέες αλλαγές στην αποζημίωση για τα γυαλιά οράσεως

Νέες αλλαγές στην αποζημίωση για τα γυαλιά οράσεως

Αλλάζει ο τρόπος προμήθειας γυαλιών οράσεως για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Μετά τη σχετική απόφαση του Οργανισμού, η καταβολή των αποζημιώσεων για δαπάνες που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι οποίες αφορούν στην αγορά οπτικών ειδών ή τη χορήγηση ειδικών θεραπειών, θα γίνεται απευθείας στους δικαιούχους του Οργανισμού.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση.

ΘΕΜΑ: «Καταβολή αποζημιώσεων απευθείας σε δικαιούχους του Οργανισμού για
δαπάνες που διενεργήθηκαν και αφορούν προμήθεια οπτικών ειδών και
χορήγηση ειδικών θεραπειών έως και τις 31-12-2019».
Απόφαση 1581
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ102/82/43568/25-11-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης,
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση
της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Την καταβολή των αποζημιώσεων απευθείας σε δικαιούχους του Οργανισμού για
δαπάνες που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν έως και τις 31-12-2019 και αφορούν προμήθεια
οπτικών ειδών και χορήγηση ειδικών θεραπειών, λόγω καθυστέρησης στην δημοσίευση της
απαιτούμενης σχετικής ρύθμισης, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο
«Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7Ης Ιουλίου 2019 και
ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ/Α/106/27-6-2019), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η αναμενόμενη συμφωνία με τους θεραπευτές Ειδικών
Θεραπειών και τους προμηθευτές οπτικών ειδών
- Οι σχετικές αποζημιώσεις αποτελούν υποχρέωση του Οργανισμού προς τους δικαιούχους
του, εφόσον έχουν διενεργηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 45 και 55 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ/Β/4898/2018) καθώς και στα γενικά έγγραφα και τις
εγκυκλίους του Οργανισμού.
- Η δημιουργηθείσα κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν ενέχει υπαιτιότητα του
διοικούμενου.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στην διαύγεια