Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΦορολογικές δηλώσεις 2022: Ποια σημεία κρύβουν παγίδες για τους φορολογούμενους

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποια σημεία κρύβουν παγίδες για τους φορολογούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη από τις 30 Μαρτίου η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Περίπου 9.000.000 φυσικά πρόσωπα αναμένεται να υποβάλουν φέτος μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση myaade.gr, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2021.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι φορολογούμενοι, πριν και κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2021 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 • Τα ανήλικα ή ενήλικα έως 25 ετών τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2018 τις 3.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών δηλώνεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006, ενώ τα στοιχεία τους αναγράφονται στον πίνακα 8 της δήλωσης.
 • Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.
 • Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τα εισοδήματα από ατομικά ασκηθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες φορολογούνται με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν. Στην κλίμακα αυτή, ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται πλέον στο 9% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ και μέχρι τις 20.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%, πάνω από τις 20.000 και μέχρι τις 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 28%, ενώ πάνω από τις 30.000 και μέχρι τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 36%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%. Η ίδια κλίμακα εφαρμόζεται και κατά τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Η φορολόγηση όμως των αγροτικών εισοδημάτων με την κλίμακα αυτή γίνεται αυτοτελώς.
 • Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται πλέον έκπτωση φόρου:

* 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

*900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

* 1.120 ευρώ εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

* 1.340 ευρώ εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

* Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω.

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου αφαιρείται από το φόρο, ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 9% στις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 10.000 ευρώ και μέχρι τις 12.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο φόρος που αναλογεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι μικρότερος από την ισχύουσα έκπτωση φόρου, το ποσό της έκπτωσης αυτής περιορίζεται ακριβώς στο ύψος του αναλογούντος φόρου και τον μηδενίζει.

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφέντα, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

 • Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας (ενοίκια) φορολογούνται αυτοτελώς, με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

* 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

* 35% στο τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ.

* 45% στο τμήμα πάνω από 35.000 ευρώ.

 • Στους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα μόνο από μισθούς του δημοσίου τομέα ή και συντάξεις θα επιβάλλεται και φέτος, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογιζόμενη κλιμακωτά, ως εξής:

* 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ,

* 5% στο τμήμα από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

* 6,5% στο τμήμα από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

* 7,5% στο τμήμα από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

* 9% στο τμήμα από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

* 10% στο τμήμα πάνω από τις 220.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του 2021 από όλες τις άλλες πηγές, δηλαδή από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, από ακίνητα, από μερίσματα, από τόκους, από υπεραξίες μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.λπ. εξαιρούνται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 • Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ ετησίως.

Ειδικά για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» (τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

* 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

* 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

 • Από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση του 2021 εξαιρούνται:

* Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

* Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ οι οποίοι στις 31-12-2020 συμπλήρωσαν πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

* Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016.

* Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

* Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

* Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την έναρξη εργασιών.

* Οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

 • Τα τεκμήρια διαβίωσης συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος (αγορές σπιτιών, αυτοκινήτων, αποπληρωμή δανείων καταναλωτικών κ.λπ.) προσδιορίζουν, πολλές φορές, το εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ο φορολογούμενος να έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους. Για να αποτραπεί ένας τέτοιος κίνδυνος, ο φορολογούμενος πρέπει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος με διάφορους τρόπους, όπως η δήλωση χρηματικού κεφαλαίου (αποθέματος) προηγούμενων ετών, που αναλώθηκε εντός του 2021, η δήλωση εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, η δήλωση εσόδων εισπραχθέντων εντός του 2021 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή από γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών ή από δάνεια κ.λπ.
 • Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2021 προερχόμενο εκ μίας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2021 έως την 31η-12-2021 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματος αυτού. Για να αναγνωριστούν, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.). To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τις 20.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%.

 • Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης, ο φορολογούμενος μπορεί να πληροφορηθεί άμεσα τι ποσά δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου εξόφλησε κατά τη διάρκεια του 2021 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Τα ποσά αυτά αναγράφονται σε αναλυτικό πίνακα που αναρτάται στην οθόνη του υπολογιστή του, εφόσον δίπλα από τους κωδικούς 049-050 του πίνακα 7 «κλικάρει» πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Πατήστε ΕΔΩ για στοιχεία δαπανών». Μόλις «κλικάρει» πάνω στη λέξη αυτή, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά ανά τράπεζα τα ποσά των δαπανών τα οποία εξόφλησε μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής.
 • Σε κάθε περίπτωση εγγάμων, είτε υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση από κοινού είτε χωριστά, διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
 • Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό αναγράφεται επιπλέον φόρος προς καταβολή (χρεωστικό υπόλοιπο), το ποσό αυτό πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 31η Ιουλίου είτε σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών της περιόδου Ιουλίου 2022-Φεβρουαρίου 2023. Δηλαδή, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2022 και η τελευταία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι εξαιρούνται από τις e-δαπάνες

 • Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως, για το φορολογικό έτος 2021:

* Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.

* Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

* Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

* Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

* Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

* Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

* Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

* Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

* Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

* Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

* Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

* Οι φυλακισμένοι.

Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στις παραπάνω 12 περιπτώσεις εξαιρέσεων πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 023-024 του Πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης για να διασφαλίσουν την απαλλαγή τους.

Πηγή: CNN Greece

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

,
Διαβάστε Ακόμα