Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕκπαίδευση - ΠαιδείαΥπουργείο Παιδείας: Κονδύλι 900.000€ για υπερωρίες σε όλους τους υπαλλήλους

Υπουργείο Παιδείας: Κονδύλι 900.000€ για υπερωρίες σε όλους τους υπαλλήλους

Υπερωρίες έως 120 ωρών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, δόθηκε έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ωρών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022, για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των ως άνω υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 31-12-2022.

Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ που δημιουργούνται ενδεικτικά από τις προσλήψεις για τη στελέχωση των Σχολικών μονάδων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό Γενικής και Ειδικής Αγωγής, μονίμων και αναπληρωτών με τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις για κάλυψη ωραρίου, ενέργειες που αφορούν στον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ και εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής, την οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας, την εφαρμογή της διαδικασίας κινητικότητας των υπαλλήλων μέσω ΕΣΚ, κ.ά

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€ 899.996) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οικονομικού Έτους 2022.

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Πηγή: alfavita.gr

χορηγός επικοινωνίας

 

Διαβαστε Ακομα