Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΈρχονται ραβασάκια της εφορίας με πρόστιμα

Έρχονται ραβασάκια της εφορίας με πρόστιμα

Μαζική ηλεκτρονική αποστολή χιλιάδων Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ) αναμένεται έως το τέλος του έτους από τις ΔΟΥ με παραλήπτες φορολογουμένους που εντοπίστηκαν τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, σε επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, να έχουν διαπράξει παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δέχθηκαν επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους κατά τα έτη 2018-2021 από περιοδεύοντα κλιμάκια υπαλλήλων των ΔΟΥ και των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) και εντοπίστηκαν με παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών αναμένεται να λάβουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους, στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet, τα ειδοποιητήρια για τα πρόστιμα που πρέπει να πληρώσουν.

Οι ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών αυτών έλαβαν εντολή από τη Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εκδώσουν άμεσα και να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ΤΑΧΙSnet, σε όλους αυτούς τους φορολογούμενους τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ) που εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό και αφορούν τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν να έχουν διαπράξει από τους εφοριακούς που τους έλεγξαν κατά τα έτη 2018-2021. Η έκδοση και η κοινοποίηση των εκκρεμών αυτών ΠΕΠ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόσφατη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το έτος 2022.

Με την ηλεκτρονική αποστολή των ειδοποιητηρίων για την επιβολή των προστίμων (με την κοινοποίηση των ΠΕΠ), οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που βρέθηκαν να έχουν διαπράξει τις παραβάσεις θα καλούνται να καταβάλουν τα ποσά των προστίμων αυτών εφάπαξ έως και την 30ή μέρα μετά την κοινοποίησή τους. Αν δεν πληρώσουν τα ποσά των προστίμων εμπρόθεσμα, εντός του 30ημέρου, αυτά θα καταστούν ληξιπρόθεσμα και οι αρμόδιες ΔΟΥ θα μπορούν να τα διεκδικήσουν με την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή με την επιβολή κατασχέσεων σε εισπράξεις από τρίτους, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι τα πρόστιμα τους επιβλήθηκαν αδίκως θα έχουν το δικαίωμα, εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από την κοινοποίησή τους, να ασκήσουν ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα ή την εγκυρότητά τους. Θα οφείλουν όμως να καταβάλουν το 50% των βεβαιωθέντων προστίμων, κι αν δεν το πράξουν εντός του 30ημέρου τα ποσά των οφειλών αυτών θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση που η προσφυγή θα απορριφθεί από τη ΔΕΔ, είτε με ρητή απάντησή της είτε σιωπηρώς, μετά την πάροδο 4 μηνών από την υποβολή της προσφυγής, ο φορολογούμενος θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για να επιδιώξει την ακύρωση των προστίμων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που αναμένεται να επιβληθούν και να κοινοποιηθούν σε χιλιάδες επιχειρήσεις έως τις 31-12-2022, για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, ανέρχονται στα ακόλουθα ποσά:

– στο 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή στην αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, σε περίπτωση έκδοσης ανακριβών αποδείξεων. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος φορολογούμενος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή χαμηλότερο από τα 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

– σε 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή σε 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες δεν εκδόθηκαν αποδείξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

15 κατηγορίες παραβατών
Σε 15 κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον κατά τη διενέργεια των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους διαπιστώθηκε είτε η μη έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, είτε η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ, είτε η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, θα επιβληθούν και επιπλέον πρόστιμα, τα οποία θα προσδιοριστούν ως εξής:

α) Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή εφόσον, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β) Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εάν εντός του ίδιου ή επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων διαπιστώθηκε εκ νέου, από μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων (των παραγράφων α και β) από μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο εντός δύο (2) φορολογικών ετών από την πρώτη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

Οι 15 κατηγορίες των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στους οποίους θα επιβληθούν τα παραπάνω πρόστιμα είναι οι εξής:

1. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

2. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

3. Κλινικές ή θεραπευτήρια.

4. Οίκοι ευγηρίας.

5. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

6. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε
άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

7. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες.

8. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

9. Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.

10. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

11. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

12. Γραφεία τελετών.

13. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

14. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

15. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε δήμους ή σε κοινότητες δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.

Πηγή:naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός ΕπικοινωνίαςΔιαβάστε Ακόμα