Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕκπαίδευση - ΠαιδείαΤι συμβαίνει με το ωράριο των Νηπιαγωγών στα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία

Τι συμβαίνει με το ωράριο των Νηπιαγωγών στα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία

- Advertisement -

Την παρακάτω γραπτή απάντηση αναφορικά με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έδωσε η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού Μ. Αμπατζίδη.

Το διδακτικό ωράριο ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την αριθμ. 127187/Ε1/1- 8-2016 (Β΄ 2524) Υπουργική Απόφαση, στην οποία καθορίζεται το διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον βαθµό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

ΙΙΙ ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

ΙV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και με δεδομένο ότι στην Ελληνική επικράτεια είχαν ήδη δημιουργηθεί νηπιαγωγεία με οργανικότητα πάνω από 4/θεσια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (Α΄24), με την οποία αντικαταστάθηκαν τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α΄167).

Για τη σύνταξή της ελήφθησαν υπόψη:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.1566/1985 (Α΄167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 περίπτωση β΄ του ν.4115/2013 (Α΄24), σύμφωνα με την οποία: «Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2517/1997 (Α΄160) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για το ωράριο διδασκαλίας των δασκάλων.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 [όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν.4386/2016 (Α΄83) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.

Όσον αφορά στο ωράριο των δασκάλων, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α΄167), στις οποίες προβλέπεται μείωση του ωραρίου με βάση τα χρόνια υπηρεσίας στους δασκάλους που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω σχολεία.

Για τους υπηρετούντες δασκάλους σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας είναι 25 ώρες, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους.

Τέλος, θεσμοθέτηση μειωμένου ωραρίου στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία θα επέφερε προβλήματα στη λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, καθώς για λίγες ώρες δεν θα ήταν δυνατή η κάλυψη του πλήρους ωρολογίου προγράμματος.

Συνεπώς, κατ’ αναλογία με τους δασκάλους δόθηκε στο πλαίσιο της ισότητας η δυνατότητα μείωσης του ωραρίου στους νηπιαγωγούς 4θέσιων και άνω νηπιαγωγείων, όχι όμως και στα ολιγοθέσια για λόγους εύρυθμης λειτουργίας τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Τα δίκαια αιτήματα των Νηπιαγωγών
Οι νηπιαγωγοί ζητούν:

 Την εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.

 Τον υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών ανάλογα με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Αν δεν είναι εφικτή η μείωση ωραρίου, να αποζημιώνονται οι υπερωρίες όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας.

 Η υποδοχή-αποχώρηση και το διάλειμμα να υπολογίζονται ως διδακτικός χρόνος όπως ίσχυε πριν το 2016 (αριθ.127187/E1/01-08-2016 (Β’ 2524, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι4). Οι νηπιαγωγοί ΠΕ60 είναι η μόνη ειδικότητα σε όλη την εκπαίδευση που δεν έχουν διάλειμμα μέσα στο διδακτικό τους ωράριο, καθώς οι ιδιαίτερες ανάγκες της νηπιακής ηλικίας απαιτούν συνεχή και διαρκή επιτήρηση και αυξημένη προσοχή. Άρα το υπάρχον «πλασματικό» πεντάωρο με βάση το Π.Δ. 79/01-08-2017 είναι στην ουσία πάνω από εξάωρο.

 Εξίσωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και όλων των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Δημοτικά (1/θ, 2/θ, 3/θ κ.τ.λ.), με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας (24 ώρες εισαγωγικό και μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας για όλες/ους τους συναδέλφους).

 Απαλλαγή του/της Προϊσταμένου/ης από το διδακτικό έργο, καθώς είναι αδύνατο να συνδυαστεί και διοίκηση και τάξη. Σημειώνεται ότι ο/η Προϊστάμενος/η επιφορτίζεται καθημερινά με διοικητικό έργο που απαιτεί την φυσική του/της παρουσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί ταυτόχρονα να διδάσκει. Εναλλακτικά, προτείνεται επιπλέον μείωση στο διδακτικό ωράριο των Προϊσταμένων τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες ημερησίως.

 Σε κάθε Νηπιαγωγείο 2/θ και άνω είναι απαραίτητη η τοποθέτηση επιπλέον Νηπιαγωγού, έτσι ώστε να γίνει πράξη η μείωση ωραρίου.

Πηγή: alfavita.gr

- Advertisement -

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας 

Διαβάστε Ακόμα