Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑθλητικάΠΑΟΚ – Τι αναφέρει το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο και την...

ΠΑΟΚ – Τι αναφέρει το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο και την ανάπλαση της Τούμπας

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και την ανάπλαση της Τούμπας.

 

Το πλήρες κείμενο, έχει ως εξής:

Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ε.Π.Σ. και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) αυτού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8,9 και 10 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 7 του ν. 4572/2018 «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 188).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 11, 12, 14 και 15 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79).
4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153) και του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 90/2018
«Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες
έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων
και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο
αυτών» (Α΄ 162).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και
το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
του οικείου Δήμου.
7. Την 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/28.8.2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/
ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225), όπως η απόφαση αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 40238/28.9.2017 (Β΄ 3759)
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. 27022/6.6.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του
ν. 4447/2016 (Α΄241)» (Β΄ 1976).
10. Την 674/12.1.2004 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 218).
11. Τις διατάξεις του ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο
και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 148).
12. Την υπ’ αρ. 57650/2220/31.3.1993 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων «Έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου
(ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης)»
(Δ΄ 420), όπως διορθώθηκε (Δ΄ 812) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 59013/2499/12.4.1995 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 288) και την 636/17.2.1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δ΄ 181).
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/62494/564/
5-7-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προέγκριση Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου
στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης».
14. Την υπ’ αρ. 37/6-10-2020 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/522905/369766/10324/5128/20-10-2020 απόφαση
της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ
στην περιοχή «ΤΟΥΜΠΑ» του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Ν. Θεσσαλονίκης)».
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/120560/7875/
15-12-2020 «Εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (νυν Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο)
για την ανέγερση νέου Γηπέδου στην περιοχή «Τούμπα»
του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
17. Τις υπ’ αρ. 572/2020 και 428/2021 γνωμοδοτήσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
18. Την 1/συν. 1η/05.02.2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
19. Τις υπ’ αρ. 16/2021, 50/2021 και 3/2022 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
20. Την υπ’ αρ. 64/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) στην
περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης), όπως φαίνεται στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη
σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αρ.
43327/2022 πράξη και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση
δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 2
Εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ. καθορίζονται δύο (2)
Ενότητες, όπως φαίνονται με στοιχεία 1 και 2 στον χάρτη
του άρθρου 1 και χρήσεις γης, όροι δόμησης και λοιποί
όροι και περιορισμοί ως ακολούθως:
Α. Χρήσεις
Στην περιοχή του Ε.Π.Σ. επιτρέπεται η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του
π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και ειδικότερα:
1. α. στην Ενότητα 1
(3.1) Νηπιαγωγεία
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1,
Α2, Β1, Δ, Ε1)
(6)Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
(8.1.3) Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθρο 10 ν. 2072/1992)
(8.1.7) Εργαστήρια φυσικοθεραπείας
(8.2.3) Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών
(12) Εστίαση

(13) Αναψυκτήρια
(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης
(16.1) Κτίρια (υπέργεια, υπόγεια) – Γήπεδα στάθμευσης
αυτοκινήτων έως 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία
β. Στην Ενότητα 1 επιτρέπεται επιπλέον η ειδική χρήση
(4.2) Μεγάλες Αθλητικές Εγκαταστάσεις
2. Στην Ενότητα 2
(2) Κοινωνική Πρόνοια
(3.1) Νηπιαγωγεία
(3.2) Πρωτοβάθμια (Δημοτικά)
(3.3) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια)
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (Κατηγορίες Α1,
Α2, Β1, Δ, Ε1)
(5) Θρησκευτικοί χώροι
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
(7) Διοίκηση (τοπικής κλίμακας)
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα
(10.1) Εμπορικά καταστήματα
(12) Εστίαση
(13) Αναψυκτήρια
(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης
(16.1) Κτίρια (υπέργεια, υπόγεια) – Γήπεδα στάθμευσης
αυτοκινήτων έως 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία
3. Επιτρέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης «Ελεύθεροι
χώροι – Αστικό Πράσινο» της παρ.1 του άρθρου 7 του ως
άνω π.δ. στο σύνολο της περιοχής του Ε.Π.Σ.
Β. Όροι δόμησης
1. Στην Ενότητα 1 καθορίζεται μέγιστος συντελεστής
δόμησης 1,8, με εξειδίκευσή του στο στάδιο έγκρισης
του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής.
2. Στην Ενότητα 2 καθορίζεται πρόσθετη δόμηση 3.800
τ.μ. πλέον της υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης, με εξειδίκευση αυτής στο στάδιο έγκρισης του Ρυμοτομικού
Σχεδίου Εφαρμογής.
Γ. Επιπλέον των ανωτέρω καθορίζονται όροι και περιορισμοί ως ακολούθως:
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί κτιρίων και άλλων δομικών κατασκευών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο σύνολο της
περιοχής του Ε.Π.Σ.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών κεραιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών δικτύων και τηλεφωνίας επί
κτιρίων, όπου απαιτείται εντός των ορίων της Ενότητας
1, με εφαρμογή όλων των νομοθετικών προβλέψεων για
την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
3. Στο στάδιο υλοποίησης του έργου καθορίζονται
θέσεις στάθμευσης στην περιοχή του Ε.Π.Σ. σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον ν. 4572/2018 (Α’ 188), στη θέση
που προτείνονται από τη μελέτη, με διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των θέσεων βάσει των δεδομένων
της Μελέτης Κυκλοφορικών Επιπτώσεων, με γνώμονα το
περιβάλλον και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως
ορίζεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/120560/7875/

15-12- 2020 «Εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (νυν Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο)
για την ανέγερση νέου Γηπέδου στην περιοχή «Τούμπα»
του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
4. Εγκρίνονται οι ρυθμίσεις οδικού δικτύου σύμφωνα
με τα προτεινόμενα στη μελέτη και ειδικότερα:
α. Υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους για λόγους εύρυθμης κυκλοφοριακής λειτουργίας και ασφάλειας των
εγκαταστάσεων,
β. ρυθμίσεις που λαμβάνουν μέριμνα για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των προτεινόμενων υπόγειων χώρων
στάθμευσης, την εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης
στον σχολικό χώρο και την καλύτερη προσέγγιση στον
χώρο του γηπέδου,
γ. πεζοδρομήσεις και αλλαγές στη χάραξη των οδών
και λοιπές προβλέψεις περιμετρικά και βόρεια του γηπέδου, όπως προτείνονται στη μελέτη, με δυνατότητα
προσαρμογών βάσει των δεδομένων της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο στάδιο υλοποίησης του
έργου με γνώμονα το περιβάλλον και την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/120560/7875/15-12-2020 «Εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (νυν Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο) για την ανέγερση νέου Γηπέδου
στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης» της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Εγκρίνεται ο προκαταρκτικός σχεδιασμός προσδιορισμού των χώρων που θα εξυπηρετούν την εκκένωση των εγκαταστάσεων, με περαιτέρω εξειδίκευση της
λειτουργίας με βάση τον ακριβή αριθμό των θεατών και
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του γηπέδου.
6. Επιβάλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ.
9 και 10 του άρθρου 22 του ν. 4572/2018 (Α’ 188) για την
προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής.
7. Κατά τη μελέτη κατασκευής των έργων επιβάλλεται
η μέριμνα για τη συνολική ποιοτική και περιβαλλοντική
αναβάθμιση της περιοχής μέσω εξασφάλισης υψηλού
αρχιτεκτονικού προφίλ κτιρίων, ενσωμάτωσης στον
αστικό ιστό, διευθέτησης τυφλών όψεων, καθώς και άρτιας ενσωμάτωσης των διαμορφώσεων και ανισόπεδων
γεφυρώσεων.
8. Επιβάλλεται η φύτευση στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό των κοινόχρηστων και λοιπών ελεύθερων χώρων,
των υπαίθριων χώρων στάθμευσης μη εξαιρουμένων, με
χαμηλό ή υψηλό πράσινο κατά περίπτωση.
Δ. Στο στάδιο έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου
Εφαρμογής καθορίζονται και εξειδικεύονται οι χρήσεις
γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης.
Άρθρο 3
Α. Με το παρόν διάταγμα εγκρίνεται περιβαλλοντικά
το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην περιοχή «Τούμπα»
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης), κατά το
άρθρο 1 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 40238/2017 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 3759) και ισχύει.

Β. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική
διαχείριση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Ε.Π.Σ.
επιβάλλονται οι όροι, περιορισμοί και γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούν:
1. Για την προστασία των αρχαιοτήτων θα πρέπει:
α. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, μεταξύ αυτών και η
απομάκρυνση των θεμελιώσεων παλαιών κτιρίων, να
γίνουν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πόλης Θεσσαλονίκης (Εφ.Α.Πο.Θ.).
β. Να προηγηθούν δοκιμαστικές τομές με μικρό εκσκαφικό μηχάνημα (τύπου JCB) σε όλη την έκταση των
επεμβάσεων και σε όποιο βάθος κριθεί απαραίτητο. Σε
περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα,
η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον ενδιαφερόμενο,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4858/2021
«Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
γ. Επιπλέον, για την παρακολούθηση όλων των εκσκαφικών εργασιών, την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών προστασίας, ανάδειξης, τεκμηρίωσης και
δημοσίευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, να υπογραφεί μνημόνιο
συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΠΑΣ ΠΑΟΚ.
δ. Οι επιμέρους μελέτες και οι πολεοδομικές άδειες οι
οποίες θα ακολουθήσουν μετά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, να υποβληθούν προς έγκριση στην
Εφ.Α.Πο.Θ.
2. Κατά τον σχεδιασμό του Γηπέδου και των συνοδών
του έργων θα πρέπει:
α. Να ληφθεί μέριμνα για την, κατά το δυνατό, ομαλή
ένταξη του νέου Γηπέδου στο αστικό τοπίο, από πλευράς
γεωμετρικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών.
β. Να εφαρμοστούν οι κατάλληλες τεχνικές για τον
περιορισμό της φωτορύπανσης και της ηχορύπανσης
κατόπιν εκπόνησης ειδικών μελετών, στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για
την κατασκευή και λειτουργία του νέου Γηπέδου.
γ. Να ενσωματωθούν μέτρα ελαχιστοποίησης του
ενεργειακού αποτυπώματος μέσω κατάλληλου συνδυασμού παθητικής (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις,
ψυχρά υλικά, σκιάσεις κ.ά.) και ενεργητικής μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας (εξοπλισμός υψηλής απόδοσης,
«έξυπνο» σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στα μεγάλα
κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού, αποδοτικά συστήματα φωτισμού κ.ά.).
δ. Να εφαρμοστούν οι βέλτιστες τεχνικές στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού κ.λπ. προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων.
ε. Να προωθείται η χρήση Ενεργειακών Συστημάτων
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
στ. Να εφαρμοστούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την
εγκατάσταση κεραιών ραδιοτηλεοπτικού σήματος και
τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Γηπέδου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να επιδιωχθεί
η τοποθέτηση των κεραιών στη μέγιστη δυνατή απόσταση από παιδικές χαρές, σχολεία και γενικά ευαίσθητες
ομάδες πληθυσμού.

ζ. Να εκτιμηθεί η επάρκεια του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης όμβριων λόγω υποδοχής αυξημένων
παροχών, σε συνδυασμό με το τελικό ποσοστό κάλυψης
των επιφανειών της περιοχής παρέμβασης του Ε.Π.Σ. με
σκληρά υλικά και να ληφθεί μέριμνα για την ικανοποιητική παροχέτευση των όμβριων υδάτων σε περιπτώσεις
έντονων βροχοπτώσεων και την αποφυγή τοπικών πλημμυρών στην κατάντη αστική περιοχή.
3. Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του
Γηπέδου και των συνοδών του έργων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4014/2011 όπως ισχύει, να εξεταστεί η
περίπτωση διατήρησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου Γηπέδου, στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα
μεγέθη και τα χαρακτηριστικά του έργου που σχετίζονται
με την ένταση και έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής του (εκπομπές αερίων
ρύπων/θορύβου/δονήσεων, εκμετάλλευση φυσικών πόρων, επιβάρυνση κυκλοφοριακού φόρτου, διαχείριση
υλικών κατεδάφισης, κ.λπ.).
4. Να επιδιωχθεί η αύξηση της χωρητικότητας των
δύο υπόγειων χώρων στάθμευσης που προτείνονται στο
Ε.Π.Σ., πλέον των 600 θέσεων που προβλέπονται στην
παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 4572/2018 (Α’ 188), για την
εξασφάλιση της επάρκειας των διαθέσιμων θέσεων κατά
προτεραιότητα για τους χρήστες του γηπέδου (φίλαθλοι
και επισκέπτες), αλλά και την κάλυψη των αναγκών λοιπών χρήσεων εντός του Ε.Π.Σ., ώστε να αποφευχθούν
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω κυκλοφοριακής
συμφόρησης.
5. Η Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του νέου Γηπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
α. Ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας των επηρεαζόμενων κόμβων της ευρύτερης περιοχής του έργου και ενδεχομένως ανασχεδιασμό της υφιστάμενης
κατάστασης.
β. Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης της περιοχής επιρροής του
έργου (σηματοδότες, όνομα οδών, κατεύθυνση οδών,
είσοδοι – έξοδοι εγκαταστάσεων, θέσεις ΑμΕΑ, χώροι
αναμονής οχημάτων – ταξί και δίκυκλων κ.λπ.).
γ. Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του Μετρό, σε σχέση
με το έτος λειτουργίας του νέου Γηπέδου.
δ. Εξέταση της δυνατότητας του οδικού δικτύου της
περιοχής επιρροής του Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
που προβλέπονται σε αυτό, να εξασφαλίσει την ομαλή
είσοδο – έξοδο στους υπόγειους χώρους στάθμευσης
και εφόσον απαιτηθεί, υποβολή πρότασης διορθωτικών
μέτρων για την εξασφάλιση της ομαλότητας, ειδικά τις
μέρες διεξαγωγής αγώνων στο νέο Γήπεδο.
6. Να επιδιωχθεί η εξυπηρέτηση των επισκεπτών με
επαρκή δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΣΘ, ΜΕΤΡΟ

Α.Ε.), ανάλογα με τον ρυθμό αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής παρέμβασης του Ε.Π.Σ. και ιδιαίτερα
του Γηπέδου.
7. Ο φορέας του Γηπέδου να εφαρμόσει ένα εντατικό
πρόγραμμα προώθησης της χρήσης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ) από τους επισκέπτες των εγκαταστάσεών του, ώστε να περιοριστεί η χρήση των ΙΧ οχημάτων.
8. Κατά την οριστική μελέτη του τεχνικού υπογειοποίησης της οδού Κλεάνθους να εξασφαλιστεί η αρμονική
ένταξη του έργου στο ανάγλυφο της περιοχής, καθώς
και η οπτική σύνδεση και ασφαλής επικοινωνία των κοινόχρηστων χώρων εκατέρωθεν της χάραξης της οδού.
9. Ο προγραμματισμός των έργων για την υλοποίηση
των προβλέψεων του Ε.Π.Σ. να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση οχημάτων και πεζών
στις υφιστάμενες χρήσεις (εμπορικά, κατοικίες, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) που γειτνιάζουν με την περιοχή εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, εξασφαλίζοντας
εναλλακτικές διαδρομές εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
10. Για την αποχέτευση των υγρών αποβλήτων που παράγονται από το σύνολο των έργων που θα υλοποιηθούν
εντός της περιοχής παρέμβασης του Ε.Π.Σ., να τηρούνται
οι προβλέψεις της υπ’ αρ.1836/2018 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας
Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» (Β’ 1793), όπως εκάστοτε
ισχύει.
11. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
12. Να εφαρμοστούν τεχνικές επίστρωσης των ακάλυπτων επιφανειών φιλικές στο περιβάλλον (π.χ. διάτρητο
πλέγμα γκαζόν), για τη μείωση των επιφανειακών απορροών και τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου.
13. Να εφαρμοστούν υλικά επίστρωσης χαμηλής ανακλαστικότητας και θερμοχωρητικότητας στις επιφάνειες
κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι), για τη βελτίωση
του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης του Ε.Π.Σ.
14. Επιβάλλεται η εφαρμογή τεχνικών/μεθόδων εξοικονόμησης νερού κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Γηπέδου, όπως:
α. Εφαρμογή τεχνολογιών ελέγχου και περιορισμού
της κατανάλωσης.
β. Ανάπτυξη δικτύων ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων υδάτων (γκρι νερό).
γ. Εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής άρδευσης
και προγράμματος τακτικού ελέγχου της λειτουργίας
τους.
15. Η επιλογή των φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στον
περιβάλλοντα χώρο του Γηπέδου και στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής παρέμβασης του Ε.Π.Σ., να
εξασφαλίζει τους εξής στόχους:
α. Φύτευση όλων των επιφανειών του αδόμητου χώρου που δεν καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες των έργων/δραστηριοτήτων.
β. Διατήρηση του χαρακτήρα της τοπικής χλωρίδας σε
συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και τη χαμηλή απαίτηση σε νερό.
γ. Περιορισμό στη χρήση υδροβόρων ειδών

16. Να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους
και τις κατευθύνσεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο
να εξασφαλίζει τουλάχιστον τα εξής:
α. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων.
β. Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών
στερεών αποβλήτων με την ενσωμάτωση προβλέψεων
διαχωρισμού στην πηγή.
γ. Χωριστή συλλογή ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων τουλάχιστον για τα ακόλουθα τέσσερα (4) ρεύματα: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά.
δ. Χωροθέτηση σημείου συλλογής στερεών αποβλήτων («Γωνιά Ανακύκλωσης»), σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αρ. 18485/26-4-2017 (Β’ 1412) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
ε. Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων από τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου (βιοαποικοδομήσιμη φυτική βιομάζα).
στ. Εφαρμογή πρακτικών ορθής διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) από τις εργασίες κατασκευής,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ζ. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών
σε θέματα ανακύκλωσης.
17. Να εφαρμοστεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) κατά τη φάση λειτουργίας των έργων/
δραστηριοτήτων εντός της περιοχής παρέμβασης του
Ε.Π.Σ., με τους εξής τουλάχιστον στόχους:
α. Περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
β. Πρόληψη και περιορισμό των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα (π.χ. σεισμός, πλημμύρα,
πυρκαγιά κ.λπ.).
γ. Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ε.Π.Σ.
δ. Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών
περιορισμού των επιπτώσεων και των μεγεθών που αποτελούν δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων των έργων/
δραστηριοτήτων, προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων οι
οποίες θα αναρτώνται ετησίως στον διαδικτυακό τόπο
του φορέα του Γηπέδου.
ε. Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να εφαρμοστεί κατάλληλο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (Π.Π.Π.), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε της παρούσας και τη ΣΜΠΕ
που τη συνοδεύει.
18. Κατά τον σχεδιασμό του συνόλου των έργων/δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή των
προβλέψεων του Ε.Π.Σ., να ενσωματωθούν οι κατευθύνσεις και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και περιφερειακό
θεσμικό πλαίσιο.
Γ. Η παρακολούθηση των σημαντικότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Ε.Π.Σ. θα
πραγματοποιείται ως εξής:

Ο φορέας του Γηπέδου οφείλει να λαμβάνει μέριμνα
για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν τις σημαντικότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με βάση ένα λεπτομερές
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, συναφές με το προτεινόμενο στη ΣΜΠΕ (Κεφάλαιο Η.2).
Το πρόγραμμα θα εξειδικευτεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία
του Γηπέδου. Μεταξύ των βασικών μεγεθών παρακολούθησης του προγράμματος περιλαμβάνονται οι δείκτες
μέτρησης των παραμέτρων των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του Ε.Π.Σ. που
έχουν τεθεί στη ΣΜΠΕ.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καταγράφονται οι
ακόλουθοι δείκτες:
1. Δείκτες πληθυσμού.
Αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή παρέμβασης
του Ε.Π.Σ., στον μέσο χρόνο παραμονής τους και στις
εποχιακές διακυμάνσεις. Τα μεγέθη των δεικτών αυτών
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαπίστωση της
επάρκειας των υποδομών και την έγκαιρη διάγνωση
αναγκών επαύξησης της δυναμικότητάς τους.
2. Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Αναφέρονται στις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή των όρων της παρούσας εισήγησης και λοιπών
περιβαλλοντικών πρακτικών στους τομείς:
α. της οδικής κυκλοφορίας (κυκλοφοριακοί φόρτοι,
χρήση ΜΜΜ, θόρυβος και αέρια ρύπανση),
β. της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (π.χ. ποσότητες αποβλήτων συνολικά, ποσοστό ανακύκλωσης
συνολικά και ανά ρεύμα κ.ά.),
γ. της κατανάλωσης του νερού (συνολική κατανάλωση
νερού, μεγέθη άρδευσης κ.ά.),
δ. της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, καύσιμα,
ΑΠΕ, συνολικά και κατά κεφαλήν μεγέθη).
Οι τιμές των δεικτών και λοιπών μεγεθών παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να
αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία και η
αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι
τυχόν διορθωτικές ενέργειες που έλαβαν χώρα. Η έκθεση
αυτή δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στην επίσημη
ιστοσελίδα του φορέα του Γηπέδου, με δυνατότητα για
το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει επωνύμως τις απόψεις του για το περιεχόμενό της.
Άρθρο 4
Εγκρίνεται το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.)
της περιοχής του Ε.Π.Σ. του άρθρου 1, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, την
κατάργηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών,
πεζοδρόμων, χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, χώρου
νηπιαγωγείου, χώρου δημοτικού κέντρου ΜΜΕ, χώρου
γηπέδου ΠΑΟΚ και κοινόχρηστων αθλοπαιδειών και πρασίνου και τον καθορισμό νέων ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, κοινόχρηστων και οικοδομήσιμων χώρων, πεζοδρόμων, χώρου γηπέδου ΠΑΟΚ και υπόγειων
χώρων στάθμευσης, χώρου πνευματικού κέντρου, όπως
φαίνεται στα δυο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα,

Σχέδιο Γενικής Διάταξης και Χωρικής Οργάνωσης και
Ρυμοτομικό Σχέδιο, σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 43327/2022 πράξη και αντίτυπό τους σε
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 5
Α. Εξειδικεύονται και καθορίζονται χρήσεις γης και
όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο ως εξής:
1. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ532 (Ε=46.701,47τμ)
α. συντελεστής δόμησης: 1,8
β. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50%
γ. συντελεστής κατ’ όγκο: 4,5
δ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 40 μ. με εξαίρεση το
ύψος των πυλώνων φωτισμού, που θα καθοριστεί μετά
από μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
ε. Χρήσεις
Επιτρέπονται Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 και ειδικότερα:
(4.2) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4759/2020 (Α΄245).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες
Α1,Α2, Β1, Δ, Ε1).
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
8.1.3. Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992).
8.1.7. Εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
8.2.3. Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης.
(16.1) Κτίρια (Υπέργεια, Υπόγεια) – Γήπεδα Στάθμευσης
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης.
Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά συστήματα επί κτιρίων και άλλων δομικών
κατασκευών.
Σταθμοί κεραιών ραδιοτηλεοπτικού σήματος και τηλεφωνίας (επί κτιρίων).
2. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ532γ (Ε=1.768,72τμ)
α. μέγιστη δόμηση: 200 τ.μ.
β. μέγιστη κάλυψη: 200 τ.μ.
γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 6,5 μ.
Χρήσεις
Επιτρέπονται Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 και ειδικότερα:
(16.1) Κτίρια (Υπέργεια, Υπόγεια) – Γήπεδα Στάθμευσης
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Μεγάλες (4.2) αθλητικές εγκαταστάσεις κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4759/2020. Επιτρέπονται μόνο υπαίθριες κατασκευές
και εγκαταστάσεις πρόσβασης

Επιτρέπεται η υπέργεια ζεύξη των οικοδομικών τετραγώνων Γ532 και Γ532γ με ελεύθερο ύψος 5μ.
Επιτρέπεται η υπόγεια ζεύξη των οικοδομικών τετραγώνων Γ532 και Γ532γ.
Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ532 και Γ532γ πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’
ελάχιστον 200 θέσεις στάθμευσης.
3. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ490α (Ε=775,19τμ)
α. συντελεστής δόμησης: 0,6
β. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%
γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά ΝΟΚ
δ. ορίζεται προκήπιο πλάτους 5,00 μ.
Χρήση
(3.1) Νηπιαγωγεία
4. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ68 (στο τμήμα εντός
της περιοχής παρέμβασης) (Ε=1.369,32τμ)
Στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ68 (εκτός
περιοχής παρέμβασης) ισχύουν οι υφιστάμενοι και εγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης.
Χρήση
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018
(επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/
2012 με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των
περ. γ’ και δ’ της παρ. 2).
5. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ69 (στο τμήμα εντός της
περιοχής παρέμβασης) (Ε=557,94τμ)
α. συντελεστής δόμησης: 0,8
β. ορίζεται περίγραμμα δόμησης εμβαδού
γ. ποσοστό κάλυψης: ίσο με το περίγραμμα δόμησης
δ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8 μ.
ε. Ορίζεται γραμμή διαχωρισμού χρήσης
στ. Στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ69 (εκτός
περιοχής παρέμβασης) ισχύουν οι υφιστάμενοι και εγκεκριμένοι οροί και περιορισμοί δόμησης.
Χρήσεις
Επιτρέπονται Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 και ειδικότερα:
– (9) Χώροι συνάθροισης κοινού
– (12) Εστίαση
– (13) Αναψυκτήρια.
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018.
6. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ552α (Ε=10.202,18τμ)
α. Ορίζεται γραμμή διαχωρισμού χρήσης
β. Ορίζεται Περίγραμμα Δόμησης του υφιστάμενου
Κτιρίου Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας
με τους εξής όρους δόμησης:
– ανώτατο ύψος κτιρίου: το υφιστάμενο υλοποιημένο
– μέγιστη δόμηση: η υφιστάμενη υλοποιημένη
– μέγιστη κάλυψη: η υφιστάμενη υλοποιημένη
γ. Επιτρέπεται η κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης του οποίου η δόμηση δεν προσμετράται στο
Σ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον διάταγμα
ρυμοτομίας του ν. 2947/2001 (Α΄228).
Χρήσεις
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018
(επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/
2012 με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των
περ. γ’ και δ’ της παρ. 2)

Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του
π.δ. 59/2018 και ειδικότερα:
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης.
(16.1) Κτίρια (Υπέργεια, Υπόγεια) – Γήπεδα Στάθμευσης
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
7. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ552β (Ε=9.308,55τμ)
α. συντελεστής δόμησης: 0,6
β. μέγιστη κάλυψη: 40%
γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8,5 μ.
Χρήση
(3.3) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια)
8. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ551 (Ε=2.261,87τμ)
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018
(επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/
2012, με εξαίρεση την περ. γ’ της παρ. 1 και των περ. γ’
και δ’ της παρ. 2)
9. Οικοδομικά Τετράγωνα Γ532α, Γ532β, Γ532δ, Γ 552
γ, Γ58, (Ε=538,25/218,34/552,83/123,89/259,54 τμ)
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018
(επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/
2012, με εξαίρεση την περ. γ’ της παρ. 1 και των περ. γ’
και δ’ της παρ. 2)
10. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ531 (Ε=607,24τμ)
α. συντελεστής δόμησης: 1,2
β. μέγιστη κάλυψη: 50%
γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά ΝΟΚ
Χρήση
(2) Κοινωνική πρόνοια. (Χώρος ανέγερσης δημοτικού
παιδικού σταθμού)
11. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ530 (Ε=4.140,91τμ)
Ορίζεται Περίγραμμα Δόμησης του υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου με τους εξής όρους δόμησης:
α. ανώτατο ύψος κτιρίου: όπως το υφιστάμενο υλοποιημένο
β. μέγιστη δόμηση: πλέον της υφιστάμενης υλοποιημένης 180 τ.μ.
γ. κάλυψη 100% του περιγράμματος δόμησης.
Χρήσεις
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018
(επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/
2012, με εξαίρεση την περ. γ’ της παρ. 1 και των περ. γ’
και δ’ της παρ. 2)
Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του π.δ. 59/
2018 και ειδικότερα:
(7) Διοίκηση.
(10.1) Εμπορικά καταστήματα
(13) Αναψυκτήρια.
12. Οικοδομικό Τετράγωνο Γ529 (Ε=9.238,56τμ)
α. Ορίζεται Γραμμή Διαχωρισμού Χρήσης μεταξύ των
χρήσεων «Ιερού Ναού» «Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου» και «Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις»

β. Διατηρείται το περίγραμμα δόμησης του υφιστάμενου Ιερού Ναού σύμφωνα με το ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας (Δ΄ 74/2-04-1971), όπως υλοποιήθηκε όσον
αφορά την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος κτιρίου.
γ. Διατηρείται το περίγραμμα δόμησης του υφιστάμενου χώρου Πνευματικού Κέντρου σύμφωνα με το
ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας (Δ΄246/8-05-1991), όπως
υλοποιήθηκε όσον αφορά την κάλυψη, τη δόμηση και
το ύψος κτιρίου.
δ. Ορίζεται το περίγραμμα δόμησης του υφιστάμενου Χώρου Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων που
περιλαμβάνουν κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο,
γραφεία και χώρους υποστήριξης με τους εξής όρους
δόμησης:
– μέγιστη δόμηση: επιπλέον της υφιστάμενης υλοποιημένης 2.300 τ.μ.
– μέγιστη κάλυψη: το προτεινόμενο περίγραμμα του
κτιρίου
– μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου τα 8 μ. από τη
στάθμη του εδάφους.
Χρήσεις
Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του π.δ. 59/
2018 και ειδικότερα:
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1,
Α2, Β1, Δ, Ε1)
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του
π.δ. 59/2018 (επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20
του ν. 4067/2012 με εξαίρεση την περ. γ’ της παρ. 1 και
των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2).
Β. Επιπλέον των ανωτέρω, επιβάλλονται τα ακόλουθα:
1. Με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των
κτιριακών έργων, κατά την έκδοση της οικοδομικής
άδειας του νέου γηπέδου, υποβάλλεται και κανονισμός
λειτουργίας του γηπέδου, κανονισμός εκκένωσης και
ασφάλειας και μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
2. Ο φορέας είναι υπόχρεος για τη σύνταξη και κύρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των αναγκαίων
πράξεων αναλογισμού, τακτοποιήσεων κ.λπ. στο σύνολο
της περιοχής του υπό έγκριση Ε.Π.Σ/ Ρ.Σ.Ε. και στα όρια
αυτού, πριν από την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής
άδειας του φορέα.
Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Πολιτισμού Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού και Ενέργειας
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας


 

Διαβάστε Ακόμα